Home » מידע כללי » הועד המנהל

הועד המנהל

פרופ' סטליאן גלברג – יו"ר

גב' אורלי שובל – מזכיר
אקו – הנדסת סביבה ואקוסטיקה

מר עמי גינת – גזבר
קונכיה פתרונות אקוסטיים

ד"ר אמנון דובדבני

פרופ' בעז רפאלי
המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מר יוסי פרלה
מ.ג. יועצים לאקוסטיקה

מר מאיר קילים
קילים – הגברה ותאורה